Az adatok beolvasása...
ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. Az Online Áruház jelen adatvédelmi szabályzata tájékoztató jellegű, ami azt jelenti, hogy nem jelent kötelezettségeket sem a Vásárlókra, sem a Webáruház vásárlóira nézve. Az adatvédelmi szabályzat elsősorban a személyes adatok Adatkezelő által a Webáruházban történő kezelésének szabályait tartalmazza, ideértve a személyes adatok kezelésének indokait, céljait és terjedelmét, valamint az érintettek jogait., valamint az online áruházban található cookie-k és elemző eszközök használatával kapcsolatos információk.
  2. A Webáruházon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a Michał Gabryszak vállalkozást vezet Gusto néven bekerült a Lengyel Köztársaság Központi Nyilvántartásába és a Gazdasági Tevékenységére vonatkozó Információkba a gazdasági miniszter vezeti, és rendelkezik: a teljesítés helyének címével üzlet és szolgáltatás címe: ul. Obrzeżna 1F / 117, 02-691 Warszawa, NIP 956-211-13-18, REGON 340216774, e-mail cím: sklep@panitorbalska.pl - a továbbiakban: "Adminisztrátor" és egyben a Webáruház Szolgáltatója és az Eladó is.
  3. A Webáruházban található személyes adatokat az Adminisztrátor kezeli a az alkalmazandó jog, különösen az Európai Parlament rendeletével összhangban és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyek adatfeldolgozással kapcsolatos védelméről a személyes adatokról és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban „GDPR” vagy „GDPR rendelet”. A GDPR rendelet hivatalos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. A Webáruház használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóan kapcsolódó ideértve a személyes adatok szolgáltatását a Szolgáltatás igénybe vevője vagy az Ügyfél által az Online Áruház használatával önkéntes, két kivételtől eltekintve: (1) az Ügyintézővel szerződéskötés - a szolgáltatás elmulasztása a Webáruház honlapján és az Áruház szabályzatában megjelölt esetekben és mértékben Weboldal és jelen adatvédelmi szabályzat a megkötéséhez és végrehajtásához szükséges személyes adatokról Az Adminisztrátorral kötött adásvételi vagy elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések hiányát eredményezik jelen szerződés megkötésének lehetőségét. Ebben az esetben a személyes adatok megadása kötelező szerződéses, és ha az érintett adott szerződést kíván kötni az Adatkezelővel, köteles hogy megadja a szükséges adatokat. Minden alkalommal feltüntetésre kerül a szerződéskötéshez szükséges adatok köre korábban a Webáruház honlapján és az Internetes áruház Szabályzatában szerepel; (2) felelősség törvényi előírásai az Adatkezelőnek - a személyes adatok megadása jogszabályi előírás abból adódóan az Adminisztrátort feldolgozási kötelezettséget ró általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekből személyes adatok (pl. adó- vagy számviteli könyvvezetés céljából végzett adatkezelés) és ezek elmulasztása megakadályozza az Adminisztrátort ezen kötelezettségek teljesítésében.
  5. Az ügyintéző különös gondot fordít az adatkezelést végző személyek érdekeinek védelmére rá vonatkozó személyes adatok, és különösen ő felelős és biztosítja, hogy azokat gyűjtsék az adatokat: (1) a jogszabályoknak megfelelően kezelik; (2) megjelölt jogszerűnek gyűjtött célokra, és nincs kitéve ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető további feldolgozásnak; (3) tényszerűen helyes és megfelelnek a feldolgozás céljainak; (4) engedélyező formában tárolva az érintettek azonosítása legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig és (5) a személyes adatok megfelelő biztonságát biztosító módon kezelik, ideértve a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás és a véletlenszerű védelmet elvesztése, megsemmisülése vagy károsodása megfelelő műszaki vagy szervezési intézkedésekkel.
  6. Figyelembe véve az adatkezelés jellegét, terjedelmét, összefüggéseit és céljait, valamint a jogok vagy szabadságok megsértésének kockázatát eltérő valószínűséggel és súlyosságú fenyegetéssel rendelkező természetes személyek esetén az Adminisztrátor végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedések az e rendelettel összhangban végrehajtandó adatfeldolgozáshoz és hogy be tudjam mutatni. Ezeket az intézkedéseket szükség szerint felülvizsgálják és frissítik. Adminisztrátor technikai intézkedéseket alkalmaz az illetéktelen hozzáférés és módosítás megakadályozására, elektronikusan küldött személyes adatok.
  7. Minden szó, kifejezés és mozaikszó, amely ebben az adatvédelmi szabályzatban megjelenik és kezdődik nagybetűvel (pl. Eladó, Webáruház, Elektronikus szolgáltatás) szerint kell érteni a Webáruház honlapján elérhető Webáruház Szabályzatában foglalt fogalommeghatározásukkal.
 2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJA
  1. Az adatkezelő azokban az esetekben és ilyen mértékben jogosult személyes adatokat kezelni, amelyben - az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: (1) az érintett kifejezte azt hozzájárul személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához; (2) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél, vagy az érintett kérelmére intézkedni a szerződés megkötése előtt; (3) feldolgozás az Adminisztrátort terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése szükséges; vagy (4) feldolgozás az Adminisztrátor által követett jogos érdekek érdekében szükséges vagy harmadik fél, kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét, különösen, ha az érintett gyermek.
  2. A személyes adatok Adatkezelő általi feldolgozásához minden egyes előfordulás szükséges pontban megjelölt indokok legalább egyike Az adatvédelmi szabályzat 2.1. A feldolgozás konkrét indokai a Szolgáltatást igénybe vevők és a Webáruház vásárlóinak személyes adatait az Adminisztrátor feltünteti az adatvédelmi szabályzat következő pontjában - a személyes adatok kezelésének adott céljával kapcsolatban az Adminisztrátor által.
 3. AZ ONLINE ÁRUHÁZ ADATKEZELÉSÉNEK CÉLJA, ALAPJA, IDŐSZAKA ÉS HATÁJA
  1. minden alkalommal az általa kezelt személyes adatok címzettjének célja, alapja, időtartama és köre Az adminisztrátor az adott Szolgáltatáshasználó vagy Ügyfél által az Online Áruházban végzett tevékenységek eredménye. Például, ha az ügyfél úgy dönt, hogy vásárol az online áruházban, és kiválasztja a gyűjtést a megvásárolt Termék személyes adatai a futárszolgálat helyett annak személyes adatai kerülnek feldolgozásra a megkötött Adásvételi Szerződés teljesítése érdekében, de a továbbiakban nem állnak a végrehajtó fuvarozó rendelkezésére szállítmányok az Adminisztrátor kérésére.
  2. Az Adatkezelő a személyes adatokat a Webáruházban az alábbi célokra kezelheti: az alábbi indokok alapján, az alábbi időszakokban és mértékben:
   Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja és az adatok tárolásának időtartama A kezelt adatok köre
   Az adásvételi szerződés vagy az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés teljesítése, vagy az érintett kérelmére történő intézkedés a fent említett szerződések megkötése előtt 6. cikk (1) 1 lit. b) GDPR Szabályzat (szerződés teljesítése) Az adatokat a megkötött szerződés teljesítéséhez, megszüntetéséhez vagy egyéb módon történő megszüntetéséhez szükséges ideig tároljuk. Maximális tartomány: név és vezetéknév; email cím; kapcsolattartási telefonszám; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely / üzlet / székhely címe (ha eltér a szállítási címtől) Szolgáltatást igénybevevő vagy nem fogyasztó Ügyfél esetén az Ügyintéző a Szolgáltatást igénybevevő vagy Megrendelő cégnevét és adóazonosító jelét (NIP) kiegészítve kezelheti A megadott kör maximális - pl. személyes átvétel esetén a szállítási cím megadása nem szükséges.
   direkt marketing 6. cikk (1) 1 lit. f) GDPR Szabályzat (az adatkezelő jogos érdeke) Az adatokat az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának idejéig, de legfeljebb az érintettel szembeni, az általa folytatott üzleti tevékenységből eredő igények elévülési idejéig tároljuk. Adminisztrátor. Az elévülési időt jogszabály, így különösen a Ptk. határozza meg (a vállalkozás működtetésével kapcsolatos követelések alapvető elévülési ideje három év, az adásvételi szerződésé pedig két év) Az ügyintéző direkt marketing céljára adatot nem kezelhet abban az esetben az érintett e tekintetben tényleges kifogást emel. Email cím
   Megrendelő véleményének kifejtése a megkötött Adásvételi Szerződésről 6. cikk (1) 1 lit. a) GDPR szabályozás (beleegyezés) Az adatokat addig tároljuk, amíg az érintett vissza nem vonja az adatainak e célból történő további kezeléséhez adott hozzájárulását. Név, e-mail cím
   A bevételek nyilvántartása 6. cikk (1) 1 lit. c) A GDPR előírásai kapcsolódóan tréfa. Az adórendelet 86. §-ának 1. pontja, azaz a 2017. január 17-i (J. Közlöny 2017. évi 201. pontja). hogy az adótörvények másként rendelkeznek. Utónév és vezetéknév; a Szolgáltatást igénybe vevő vagy az Ügyfél lakóhelye / vállalkozása / székhelye (ha eltér a szállítási címtől), cégneve és adóazonosító jele (NIP)
   Az Adminisztrátor által felhozott vagy az Adminisztrátorral szemben felhozható követelések meghatározása, kivizsgálása vagy védelme 6. cikk (1) 1 lit. f) GDPR szabályozás Az adatokat az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának idejéig, de legfeljebb az Adatkezelő által folytatott üzleti tevékenységből fakadóan az érintettel szembeni igények elévüléséig tároljuk. Az elévülési időt törvény, különös tekintettel a Ptk.-ra határozza meg (a vállalkozás működtetésével kapcsolatos követelések alapvető elévülési ideje három év, az adásvételi szerződés esetében pedig két év). Utónév és vezetéknév; kapcsolattartási telefonszám; email cím; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely / üzlet / székhely címe (ha eltér a szállítási címtől) Szolgáltatást igénybevevő vagy nem fogyasztó Ügyfél esetén az Ügyintéző ezenkívül feldolgozhatja a Szolgáltatást igénybe vevő vagy az Ügyfél cégnevét és adóazonosító jelét (NIP).
  3. minden alkalommal az általa kezelt személyes adatok címzettjének célja, alapja, időtartama és köre Az adminisztrátor az adott Szolgáltatáshasználó vagy Ügyfél által az Online Áruházban végzett tevékenységek eredménye. Például, ha az ügyfél úgy dönt, hogy vásárol az online áruházban, és kiválasztja a gyűjtést a megvásárolt Termék személyes adatai a futárszolgálat helyett annak személyes adatai kerülnek feldolgozásra a megkötött Adásvételi Szerződés teljesítése érdekében, de a továbbiakban nem állnak a végrehajtó fuvarozó rendelkezésére szállítmányok az Adminisztrátor kérésére.
  4. Az online áruház az Ön személyes adatait a következő célokra is kezeli: személyes adatainak továbbítása az ING Bank Śląski S.A. részére. ("Bank") az alábbiakkal összefüggésben: a) A Bank az Internetes fizetések kiszolgálásához szükséges infrastruktúra biztosítását szolgáló szolgáltatás nyújtása az Internetes áruháznak (jogalap: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). b) az Interneten keresztül, az Interneten keresztül, fizetési eszközzel végrehajtott fizetések Bank általi kezelése és elszámolása (jogalap: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). c) annak érdekében, hogy a Bank a Webáruházzal kötött szerződések szabályszerű teljesítését ellenőrizhesse, így különösen a fizetők panaszaikkal kapcsolatos érdekeinek védelmét biztosítsa (jogalap: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). ). c) személyes adatainak továbbítása a Twisto Polska sp.z o.o. a megvásárolt áruk vagy szolgáltatások ellenértékének felajánlásának lehetőségével kapcsolatban a Twisto Polska sp.z o.o. a „Vásárlás Twistóval” vásárlási képletre vonatkozó megbízási szerződés alapján, és ennek a vásárlási képletnek az online áruházon keresztül történő elérhetővé tétele, valamint a Twisto Polska Sp. z oo általi ellenőrzés céljából. z o.o. az ilyen szerződések megfelelő teljesítése - megbízás (jogalap: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 4. AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN AZ ADAT ÁTVÉTELEI
  1. A Webáruház megfelelő működéséért, beleértve a megkötött Szerződések végrehajtását Az értékesítéshez szükséges, hogy az Adminisztrátor külső jogalanyok szolgáltatásait vegye igénybe (pl. szoftverszolgáltató, futár vagy fizetésfeldolgozó). A rendszergazda csak olyan feldolgozók szolgáltatásaiból, amelyek kellő garanciát nyújtanak a megvalósításra megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy a feldolgozás megfeleljen a követelményeknek GDPR rendeletek és az érintettek jogainak védelme.
  2. Az adatokat az Adminisztrátor nem minden esetben továbbítja és nem mindenkinek az adatvédelmi szabályzatban megjelölt címzettek vagy címzettek kategóriái – az Adatkezelő adja meg az adatokat csak akkor, ha az a személyes adatkezelés adott céljának eléréséhez szükséges, és csak végrehajtásához szükséges mértékben. Például, ha az ügyfél személyes gyűjteményt használ, adatai nem kerülnek továbbításra az Adminisztrátorral együttműködő fuvarozóhoz.
  3. A Szolgáltatást igénybe vevők és a Webáruház vásárlóinak személyes adatai átadhatók a következő címzettek vagy címzettek kategóriái:
   1. fuvarozók / szállítmányozók / futárközvetítők - az Áruházat igénybe vevő Ügyfél esetén Internet a Termék kézbesítésének módjától postai úton vagy futárral, Ügyintéző az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott fuvarozó, szállítmányozó vagy közvetítő rendelkezésére bocsátja a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben az Ügyintéző kérésére a szállítások elvégzése A terméket a vásárlónak.
   2. elektronikus fizetést vagy fizetési kártyával kezelő jogalanyok - az Ügyfél esetében, aki a Webáruházat elektronikus fizetési móddal vagy fizetési kártya Adminisztrátorral veszi igénybe átadja az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait a fenti fizetéseket kiszolgáló kiválasztott szervezetnek a Webáruházban az Ügyintéző kérésére a fizetés lebonyolításához szükséges mértékben egy ügyfél által.
   3. kölcsönadók/lízingbeadók - az Áruházat igénybe vevő Ügyfél esetében Az Adminisztrátor biztosítja az Interneten a részletfizetési vagy lízingrendszerben történő fizetés módját az Ügyfél gyűjtött személyes adatait a fentieket kiszolgáló kiválasztott hitelezőnek vagy bérbeadónak a fizetések lebonyolításához szükséges mértékben az Ügyintéző kérésére a Webáruházban történő fizetések az ügyfél végzi.
   4. közvélemény-kutatási rendszer szolgáltatói - olyan Ügyfél esetén, aki hozzájárult, hogy kifejezze A megkötött Adásvételi Szerződés véleményét az Ügyintéző a Vevő összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott rendelkezésére bocsátja a megkötött adásvételi szerződéseket áttekintő kérdőívrendszert biztosító szervezet az Online Áruházban az Ügyintéző kérésére olyan mértékben, amilyen mértékben az Ügyfél a rendszeren keresztül véleményt nyilvánít közvéleménykutatások.
   5. az Adminisztrátort műszaki és informatikai megoldásokkal ellátó szolgáltatók, ill szervezeti, amely lehetővé teszi az Adminisztrátor számára, hogy vállalkozást vezessen, beleértve Az online áruház és az azon keresztül nyújtott Elektronikus szolgáltatások (különösen az Online Áruház működtetéséhez szükséges számítógépes szoftverek szállítói, e-mail szolgáltató elektronikus és hosting;és szoftverszállítók a vállalat irányításához és technikai támogatás nyújtásához Adminisztrátor) - Az ügyintéző a Megrendelő összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott szállító rendelkezésére bocsátja nevében csak az adott teljesítéséhez szükséges esetben és mértékben jár el az adatkezelés célja a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban.
   6. az Adminisztrátort biztosító számviteli, jogi és tanácsadási szolgáltatók számviteli, jogi vagy tanácsadási támogatás (különösen könyvelő iroda, ügyvédi iroda ill követelésbehajtó cég) - az Ügyintéző a Megrendelő összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott szállító rendelkezésére bocsátja nevében csak az adott teljesítéséhez szükséges esetben és mértékben jár el az adatkezelés célja a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban.
   7. a személyes adatok egyéb címzettjei, akik lehetnek: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp.z o.o.
 5. PROFILÁLÁS AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN
  1. A GDPR rendelet előírja az Adminisztrátor tájékoztatási kötelezettségét az automatizált feldolgozásról cikkben említett döntések meghozatala, ideértve a profilalkotást is. 22 mp. a GDPR rendelet 1. és 4. és - legalábbis ezekben az esetekben - a megfelelő információk ennek módjáról, és o az ilyen adatkezelés értelmét és várható következményeit az érintett számára. Csapágy ennek figyelembevételével az Ügyintéző tájékoztatást ad a lehetséges profilalkotás.
  2. Az Adminisztrátor a profilalkotást direkt marketing célokra használhatja fel a Webáruházban, de az ennek alapján az ügyintéző által hozott döntések nem vonatkoznak a következtetésre vagy a megkötés megtagadására Adásvételi szerződések vagy az Elektronikus Szolgáltatások Online áruházban történő igénybevételének lehetősége. A hatás A profilalkotás használata a Webáruházban lehet például adott személynek kedvezmény biztosítása, küldés kedvezmény kódja, emlékeztető a befejezetlen vásárlásokra, Termékajánlat küldése, amely megfelelhet egy adott személy érdekeinek vagy preferenciáinak, vagy jobb feltételeket javasolhat a Webáruház standard kínálatához képest. A profilalkotás ellenére az illető vállalja szabadon döntheti el, hogy igénybe kívánja-e venni az így kapott engedményt, vagy jobbat Általános Szerződési Fe
  3. A profilalkotás az online áruházban egy adott személy Webáruház weboldalán tanúsított viselkedésének automatikus elemzéséből vagy előrejelzéséből áll, például egy adott Termék kosárba helyezésével, az Internetes áruházban egy adott termékoldal böngészésével, vagy a webáruház korábbi történetének elemzésével . vásárlások az online áruházban. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy az Adminisztrátor rendelkezzen egy adott személy személyes adataival, hogy el tudja küldeni azokat, például egy kedvezménykódot.
  4. Az érintett jogosult arra, hogy ne vonatkozzon rá olyan döntés, amely kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és joghatást vált ki, vagy az érintettet hasonló módon jelentős mértékben érinti.
 6. AZ ADATOK ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
  1. A hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez vagy továbbításhoz való jog – az érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését („elfelejéshez való jog”) vagy adatkezelésének korlátozását, és jogosult arra, hogy tiltakozik az adatkezelés ellen, és jogosult adatainak továbbítására. A fent említett jogok gyakorlásának részletes feltételeit a Kbt. A GDPR rendelet 15-21.
  2. A hozzájárulás bármikori visszavonásának joga - az a személy, akinek adatait az Adatkezelő kifejezett hozzájárulása alapján (a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, vagy az Art. 9 mp. 2 lit. A GDPR rendelet a) pontja alapján bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását anélkül, hogy ez a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét érintené.
  3. Panasztétel joga a felügyeleti szervhez - az a személy, akinek az adatait az Adminisztrátor kezeli, jogosult panasszal élni a felügyeleti szervnél a GDPR rendeletben és a lengyel jogszabályokban meghatározott módon és módon , különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény. Lengyelországban a felügyeleti szerv a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.
  4. Tiltakozáshoz való jog - az érintett bármikor jogosult - sajátos helyzetével összefüggő okokból - tiltakozni személyes adatainak a Ptk. 6 mp. 1 lit. e) (közérdek vagy közfeladatok) vagy f) ( az ügyintéző jogos érdeke), ideértve a jelen rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti ezeket a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelésre érvényes, jogerős , az érintett érdekeit, jogait és szabadságait elsőbbséget élvező okok fennállnak , vagy az adatkezelés megalapozásának, kivizsgálásának, ill. követelések védelme.
  5. Közvetlen marketing célú tiltakozáshoz való jog – ha a személyes adatokat direkt marketing célból kezelik, az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak ilyen marketingcélú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az adatkezelés kapcsolódik az ilyen direkt marketinghez.
  6. Az adatvédelmi szabályzat e pontjában foglalt jogainak gyakorlása érdekében az adatkezelési tájékoztató elején megjelölt Adminisztrátor címére írásban vagy e-mailben, megfelelő üzenettel vagy a kapcsolatfelvételi űrlap használatával kapcsolatba léphet az Adminisztrátorral. elérhető az online áruház honlapján.
 7. COOKIE-K AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN, TELJESÍTMÉNYADATOK ÉS ANALITIKA
  1. A sütik (cookie-k) kisméretű szöveges információk, szöveges fájlok formájában, amelyeket a szerver küld el, és az Internetes áruház weboldalát meglátogató személy oldalán tárolja (például a számítógép, laptop merevlemezén vagy az okostelefon memóriájában). kártya – a használt eszköztől függően a látogatók az Internetes áruházunkban). Többek között a cookie-król, valamint létrehozásuk történetéről részletes információk találhatók itt: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Az Adatkezelő a sütikben foglalt adatokat akkor kezelheti, amikor a látogatók a Webáruház weboldalát az alábbi célokra használják: az online áruházba bejelentkezett vásárlók azonosítása és bejelentkezésük bizonyítása; megjegyezni a kosárba helyezett Termékeket a Megrendelés leadása érdekében; a kitöltött Megrendelőlapokból, felmérésekből vagy az online áruházba való bejelentkezési adatokból származó adatok emlékezése; a Webáruház weboldal tartalmának a Vásárló egyéni preferenciáihoz igazítása (pl. színek, betűméret, oldalelrendezés) és a Webáruház weboldalainak használatának optimalizálása; anonim statisztikák vezetése, amelyek bemutatják az Online Áruház webhelyének használatát; remarketing, azaz az Internetes áruház látogatóinak viselkedésének kutatása tevékenységeik anonim elemzésével (pl. bizonyos oldalak ismételt látogatása, kulcsszavak stb.) profil létrehozása és várható érdeklődési körükre szabott hirdetések biztosítása érdekében, továbbá amikor meglátogatják a Google Inc. hirdetési hálózatának más webhelyeit. és Facebook Ireland Ltd.;
  3. Alapértelmezés szerint a legtöbb piacon elérhető webböngésző alapértelmezés szerint elfogadja a cookie-kat. Mindenkinek lehetősége van saját webböngészőjének beállításaival meghatározni a cookie-k használatának feltételeit. Ez azt jelenti, hogy Ön például részben korlátozhatja (például ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a Cookie-k mentésének lehetőségét - ez utóbbi esetben azonban ez hatással lehet az online áruház egyes funkcióira (például lehetetlenné teheti) . hogy a Megrendelési útvonalat a Megrendelőlapon keresztül adja át, mert a megrendelés következő lépései során nem emlékezett a kosárban lévő termékekre).
  4. A webböngésző cookie-kra vonatkozó beállításai fontosak a Webáruházunk cookie-használatához való hozzájárulás szempontjából – a jogszabályoknak megfelelően ez a hozzájárulás a webböngésző beállításain keresztül is kifejezhető. Ilyen hozzájárulás hiányában a böngésző cookie-kra vonatkozó beállításait ennek megfelelően módosítani kell.
  5. A legnépszerűbb webböngészők cookie-beállításainak megváltoztatásáról és azok öneltávolításáról részletes információ a webböngésző súgójában és a következő oldalakon érhető el (csak kattintson a linkre): Chrome, Firefox,Opera,Safari, Microsoft Edge
  6. Az Adminisztrátor használhatja a Google Inc. által biztosított Google Analytics és Universal Analytics szolgáltatásokat az Online Áruházban. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ezek a szolgáltatások segítik az Adminisztrátort az Online Áruház forgalmának elemzésében. Az összegyűjtött adatok a fenti szolgáltatások részeként, anonimizált módon kerülnek feldolgozásra ( ezek ún.
  7. személyek azonosítását lehetetlenné tenni) az online áruház adminisztrációját segítő statisztikák készítésére. Ezek az adatok összesítettek és névtelenek, azaz nem tartalmazzák az Internetes áruház weboldalát látogató személyek azonosító jellemzőit (személyes adatait). a fenti szolgáltatásokból az Internetes áruházban olyan adatokat gyűjt, mint a Webáruház látogatóinak megszerzésének forrásai és médiumai, valamint a Webáruház weboldalán tanúsított magatartásuk módja, információkat azokról az eszközökről és böngészőkről, amelyekről a weboldalt látogatják, IP és domain, földrajzi adatok és demográfiai adatok (életkor, nem) és érdeklődési körök.
  8. Lehetőség van arra, hogy egy adott személy a Google Analytics segítségével egyszerűen blokkolja a tevékenységével kapcsolatos információkat az Online Áruház honlapján – ehhez telepítheti a Google Inc. által biztosított böngészőbővítményt. itt érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  9. Az Adminisztrátor használhatja a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írország) által biztosított Facebook Pixel szolgáltatást az Online Áruházban. Ez a szolgáltatás segít az Adminisztrátornak mérni a hirdetések hatékonyságát, és megtudni, milyen lépéseket tesznek az online áruház látogatói , valamint releváns hirdetéseket jeleníthet meg ezeknek az embereknek. A Facebook Pixel működésével kapcsolatos részletes információk az alábbi internetes címen találhatók: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content .
  10. A Facebook Pixel működésének kezelése a Facebook.com fiókjában található hirdetési beállításokon keresztül lehetséges: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
  11. Az adminisztrátor igénybe veheti a SARE cég szolgáltatásait az Online Áruházban (SARE SA 44-200 Rybnik, ul. Rabciborska 35a ul.). Ez a szolgáltatás segít az Adminisztrátornak felmérni a hirdetések hatékonyságát, és megtudni, milyen lépéseket tesznek az online áruház látogatói, valamint releváns hirdetéseket jeleníthet meg ezeknek az embereknek. Segít abban is, hogy marketingüzeneteket terjesszen azokhoz a felhasználókhoz, akik hozzájárultak ehhez.
  12. Az Adminisztrátor igénybe veheti az RTB House társaság ( RTB House SA Złota 61/101 00-819 Warsaw ) szolgáltatásait az Online Áruházban. Ez a szolgáltatás segít az Adminisztrátornak mérni a hirdetések hatékonyságát, és megtudni, milyen lépéseket tesznek az online áruház látogatói , valamint releváns hirdetéseket jeleníthet meg ezeknek az embereknek.
  13. Az Adminisztrátor igénybe veheti az Optimize Media Group ( Optimize Media Group . 47-49 Colegate, Norwich, NR3 1DD és Direct Content Limited, Seymour House, Norwich, NR3 1DJ, Egyesült Királyság ) szolgáltatásait az Online Áruházban. Ez a szolgáltatás segít az Adminisztrátornak mérni a hirdetések hatékonyságát, és megtudni, milyen lépéseket tesznek az online áruház látogatói , valamint releváns hirdetéseket jeleníthet meg ezeknek az embereknek.
  14. Az adminisztrátor igénybe veheti a QuarticOn SA ( Al. Jerozolimskie 123A ) szolgáltatásait az Online Áruházban. Ez a szolgáltatás segít az Adminisztrátornak mérni a hirdetések hatékonyságát és megtudni, hogy az internetes áruház látogatói milyen lépéseket tesznek, valamint ezekre az emberekre szabott termékeket jeleníthet meg a webáruház erre a célra szolgáló elemeiben.
 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Az Online Áruház tartalmazhat más weboldalakra mutató hivatkozásokat. Az adminisztrátor kéri , hogy miután más weboldalra vált, olvassa el az ott kialakított adatvédelmi szabályzatot. Ez az adatvédelmi szabályzat csak az Adminisztrátor online áruházára vonatkozik.
  2. Amennyiben személyes adatait a Webáruházzal kötött szerződés megkötése érdekében adja meg, a személyes adatok megadása a jelen Szerződés megkötésének feltétele. A személyes adatok megadása ebben a helyzetben önkéntes, de ezen adatok megadásának elmulasztása az lesz, hogy nem tud szerződést kötni a Webáruházzal. Ha Ön személyes adatait annak érdekében adja meg, hogy személyes adatait a Twisto Polska sp. Z oo részére továbbítsa az Internetes áruházban vásárolt áruk (vagy szolgáltatások) adásvételi szerződésének megkötése előtt, ezen adatok megadása a szerződés megkötésének feltétele. adásvételi szerződés a Webáruház által elfogadott vállalkozási működési modellhez kapcsolódóan. Amennyiben Ön személyes adatait az Interneten keresztül, fizetőeszközzel történő fizetések kezelésével és kiegyenlítésével kapcsolatban adja meg a Banknak, az adatok megadása a fizetés teljesítéséhez és annak visszaigazolásához szükséges. Banki fizetés az online áruházban. Ha az Ön személyes adatait a Bank részére az Online Áruházzal kötött szerződések szabályszerű teljesítésének a Bank általi ellenőrzése, így különösen a fizetők panaszaikkal kapcsolatos érdekeinek védelme érdekében adjuk át, ezen adatok megadása a Webáruház és a Bank között létrejött szerződés teljesítésének lehetővé tételéhez szükséges. Ha személyes adatait a Twisto Polska sp. Z oo részére továbbítják azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy felajánljuk Önnek az Ön által a Twisto Polska sp. z oo által a megbízási szerződés alapján megvásárolt áruk vagy szolgáltatások árának kifizetését, beleértve a „Vásárlás a Twistóval” vásárlási formulát is, és e képletnek a Az Online Áruház ezen adatok megadása és e célból történő feldolgozása az Online Áruház által elfogadott üzleti modellhez kapcsolódóan, valamint az Online Áruház és a Twisto Polska Sp. z oo között létrejött szerződés végrehajtása érdekében szükséges. z o. o ezen adatok megadása és e célból történő feldolgozása az Webáruház által elfogadott üzleti modellhez kapcsolódóan, valamint a Webáruház és a Twisto Polska Sp. z oo között létrejött szerződés végrehajtása érdekében szükséges. z o. o ezen adatok megadása és e célból történő feldolgozása az Webáruház által elfogadott üzleti modellhez kapcsolódóan, valamint a Webáruház és a Twisto Polska Sp. z oo között létrejött szerződés végrehajtása érdekében szükséges. z o. o
 • cz
 • ro
 • sk
You can find Ladybag.hu at GLAMI.hu